Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Format

Verenigingsfokreglement

Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel
(VLECS)


voor het ras: Engelse Cocker Spaniel

link naar origineel pdf document. klik hier

 1. ALGEMEEN
  1.1. Dit reglement voor de Vereniging voor Liefhebbers van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS), hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Engelse Cocker Spaniel zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 25-04-2021. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

  1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Engelse Cocker Spaniel, woonachtig in Nederland.

  1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

  1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

  1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

 2. FOKREGELS
  Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

  2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
  Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

  2.2. Herhaalcombinaties:
  Dezelfde oudercombinatie is een onbeperkt aantal maal toegestaan.
  2.2.1 Mocht uit deze combinatie pups geboren worden met afwijkingen en aandoeningen bij de nakomelingen zoals opgenomen in hoofdstuk 4 dan mag deze combinatie niet meer worden herhaald

  2.3. Minimum leeftijd reu:
  De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

  2.4. Aantal dekkingen:
  De reu mag een onbeperkt aantal nesten voortbrengen
  Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
  NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
  NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

  2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

  2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

  2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

 3. WELZIJNSREGELS
  (Artikel VIII.1 KR)

  3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

  3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

  3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

  3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

  3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

  3.6. Na de tweede keizersnede wordt de teef uitgesloten van de fok.

 4. GEZONDHEIDSREGELS

  4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

  4.2. Verplicht screeningsonderzoek
  Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. Het is dan verplicht ouderdieren vóór de dekking te onderzoeken.

  Oogafwijkingen
  Resultaten van het ECVO onderzoek mogen ten tijde van de dekking niet ouder zijn dan 1 jaar.
  Reuen ouder dan 8 jaar hoeven niet meer voor het ECVO onderzoek, mits het laatste ECVO onderzoek heeft plaats gevonden op de leeftijd van 7 jaar.

  DNA Prcd-PRA
  DNA FN (Familiaire Nefropathie)

  DNA onderzoek voor prcd PRA en FN is niet nodig indien Free by Parents aantoonbaar van toepassing is.

  Heupdysplasie

  4.3. Aandoeningen:
  Membrana Pupillaris Persitentens, MPP

  Indien MPP is geconstateerd mag de hond wel ingezet worden in de fokkerij, mits de partner vrij is.

  DNA-prcd PRA
  Toegestaan voor de fokkerij zijn testresultaten:

  Prcd PRA:
  A-Clear x A-Clear
  A-Clear x B-Carriër
  A-Clear x C – Affected

  Familiaire Nefropathie, FN
  Toegestaan voor de fokkerij zijn testresultaten:
  DNA- FN
  FN: A-Clear x A-Clear
  A-Clear x B –Carriër

  Heupdysplasie, HD
  Toegestaan voor de fokkerij zijn testresultaten:
  HD A x HD A
  HD A x HD B
  HD A x HD C
  HD B x HD B
  HD B x HD C
  Honden met de uitslag HD C mogen alleen gebruikt worden in combinatie met honden met uitslag HD A of HD B

  4.4. Diskwalificerende fouten:
  Niet van toepassing.

 5. GEDRAGSREGELS

  5.1 Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

  5.2 Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

 6. WERKGESCHIKTHEID

  6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

 7. EXTERIEURREGELS

  7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie zeer goed op elke expositie te hebben behaald.
  7.1.1 Indien hier niet aan wordt voldaan dan dient voldaan te zijn aan 7.2

  7.2. Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar het fokgeschiktheids-certificaat hebben behaald.
  7.2.1 In afwijking van het vorige lid geldt, dat indien één van beide ouderdieren heeft deelgenomen aan de fokgeschiktheidskeuring dit ook volstaat. Het andere ouderdier moet dan aan 7.1 voldoen.

 8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

  8.1 Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

  8.2 Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

 9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

  9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

  9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

  9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

 10. INWERKINGTREDING

  10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

  Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Liefhebbers van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS)

  Op: 25-04-2021

  Voorzitter Andre Fleer
  Secretaris: Esther Janssen-van Gool